Güncel Sorunlar

Biliyoruz ki başta tükenmişlik olmak üzere ruh sağlığı alanında yaşanan tüm problemler

çalışma ortamına olumsuz yansımakta, verimi düşürmekte ve sağlık çalışanlarının iç huzurunu bozmaktadır.


GÜNCEL SORUNLAR ; Sağlık çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları


Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu; sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de bunlarla ilgili yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı oluşturmak amacıyla düzenlenen 18-19 Ekim de derneğimizi temsilen Anestezi Teknikeri Tülay Aydın'ın katılımıyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve İstanbul Tabip Odası tarafından birlikte organize edilerek İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirildi. Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği'nin yanısıra; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) de temsilcileri ile toplantıya katıldı.


Kas-iskelet sistemi hastalıkları açısından iş kazaları ve meslek hastalıkları, radyolojik risklere bağlı iş kazaları ve meslek hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları açısından iş kazaları ve meslek hastalıkları, travma ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığı gibi konular çalışma grubu tarafından farklı oturumlarda değerlendirildi. Türkiye'de sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve geleceği, dünyada ve Türkiye'de iş kazası ve meslek hastalıkları, dünyada ve Türkiye'de sağlık çalışanlarında iş kazaları ve meslek hastalıklarına yaklaşım, iş hukuku ve sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının iş kazası, meslek hastalıklarındaki uygulamalar, yasal sorunlar başlıklı konulara yönelik konferans ve paneller gerçekleştirildi.


Ekim 2013-Nisan 2014 tarihleri arasında meslektaşlarımızla yaptığımız odak görüşmeler ve online olarak paylaştığımız anket sonuçları ile gerçekleştirilen ''Anestezi Çalışanlarında Mesleki Risk Değerlendirme'' çalışmasının sonuçlarının da yer aldığı oturumlarda mesleğimizin güncel sorunlarından olan mobbing ve tükenmişlik konuları da yer verildi. Sağlık çalışanlarının ruh sağlığını etkileyen, başta tükenmişliklerini arttırmak üzere şiddete maruz kalanlardakine benzer şekilde uyum bozukluklarına, zaman zaman intiharla sonuçlanan depresif bozukluklara, anksiyete bozukluklarına, damgalanma korkusuyla profesyonel destek almayıp bunun sonucunda kendi kendini tedavi amaçlı başlayan alkol ve madde kullanım bozukluklarına, uyku problemleri ve buna bağlı dikkat - konsantrasyon güçlüklerine ve çalışanları mesleklerinden soğutan duygu ve düşüncelere yol açan faktörler tespit etmeye çalışıldı. Toplantı sonucunda ortaya çıkan veriler ise şöyle;


1-Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun politik uygulamalarının getirisi olarak çalışanların sorumlusu olmadığı aksaklıklardan sorumlu tutulması. Eczacıların bulunmayan ilaçlar, muayene ücretleri ve ilaç katkı payları gibi birebir sorumlu olmadıkları konularda sorumlu tutulması, poliklinik sürelerinin kısalması ve hasta sayılarının arttırılması nedeniyle hastaların ihmal edilmesi ve bunun sorumlusu olarak kendisini muayene eden hekimi görmeleri, geri ödemelerdeki kısıtlamalar nedeniyle tanı ve tedaviye uygun malzemelerin ve yöntemlerin kullanılamaması gibi örnekler çoğaltılabilir.


2- Sağlık otoritelerinin çalışanlara desteğinde eksiklik ve çalışanların hedef gösterilmesi. Örneğin şiddete uğrayan hekimin aynı hastayı muayene etmeye zorlanması, yönetici pozisyonundaki kişilerin yönetsel niteliklerindeki eksiklik ve buna bağlı olarak çalışanlarına yönelik baskı ve yıldırma politikaları uygulamaları.


3- Sağlık kurumlarının çalışma koşullarının yetersizliği


4- İş ve işgücü planlamalarının, mesleki görev tanımlarının sağlıklı yapılmamasına rağmen sağlık çalışanlarından beklentinin yapay olarak yükseltilmesi. Örneğin doğum, refakat, süt izni gibi durumlarda uygun planlama yapılmamasının getirdiği yoğun iş yükü.


5- Performans ve hak edişe dayalı çalışma sisteminin sonucu olarak ekip çalışmasının ortadan kalkması ve iş barışının bozulması


6- Siyaset, bürokrasi mekanizmaları ve medyanın sağlık çalışanlarına yönelik itibarsızlaştırma eylemleri


7- Güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması ve gelecek kaygısı


8- Yasal mevzuat hükümlerinin gerektiği biçimde uygulanmamasına bağlı hak kayıpları. Örneğin mesleki riski yüksek olan grupların bu haklarının uygulanmaması.

Biliyoruz ki başta tükenmişlik olmak üzere ruh sağlığı alanında yaşanan tüm problemler çalışma ortamına olumsuz yansımakta, verimi düşürmekte ve sağlık çalışanlarının iç huzurunu bozmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının ruh sağlığının farkında olunmalı, gerekirse tarama çalışmaları yapılmalı ve çalışanların ruh sağlığını bozan faktörlerle ilgili önleyici çalışmalar yapılmalıdır.

Samime Durmaz